Pravo na povrat naknade kod izvoza/iznosa ambalažeZakonom o održivom gospodarenju otpadom - ZOGO opisano je načelo „onečišćivač plaća” –proizvođač otpada snosi troškove, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog onečišćenja koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti.
Temeljem ZOGO-a doneseni provedbeni propisi propisuju obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda, način izračuna i iznos naknade gospodarenja posebnom kategorijom otpada. Ukoliko izvozite/iznosite proizvode u ambalaži izvan RH imate pravo na povrat uplaćene naknade.


Izvoz/iznosa proizvoda u ambalaži odnosno povlačenja proizvoda u ambalaži s tržišta na koju je plaćena naknada


Obveznik plaćanja naknade u slučaju izvoza proizvoda u ambalaži ili povlačenja proizvoda pakiranih u ambalažu s tržišta RH na koju su plaćene naknade ima pravo na povrat uplaćene naknade. Pravo povrata naknade ima samo proizvođač/uvoznik/unosnik koji je prilikom uvoza/unosa/ proizvodnje i platio naknadu, a pravo na povrat ostvaruje se povodom podnesenog zahtjeva Fondu: •  Popunjenog obrazaca A10,

 • priložene vjerodostojne dokumentacije (račun u slučaju iznosa u zemlje EU, MRN u slučaju izvoza u treće zemlje, specifikacije proizvoda).


- Rok za dostavu zahtjeva za izvoz, nije propisan,


Fond donosi rješenje – osnova za povrat naknade.


Izvoz/iznos EE opreme


Izvoz/iznosa EE opreme na koju je plaćena naknada ostvaruje se pravo na povrat uplaćene naknade, a pravo povrata naknade - ima samo proizvođač/uvoznik/unosnik koji je prilikom uvoza/unosa/ proizvodnje i platio naknadu. Pravo na povrat ostvaruje se dostavom: • Popunjenog obrasca IU/PEEO,

 • Dokaza o izvozu/iznosu (MRN, račun, specifikacije i dr.),


- Rok za dostavu zahtjeva za izvoz – 30 dana od datuma izvoza/iznosa,


Fond donosi rješenje – osnova za povrat naknade.


Izvoza/iznos vozila


Izvoza/iznos vozila proizvedena u RH na koje je plaćena naknada ostvaruje se pravo na povrat uplaćene naknade, a pravo povrata naknade - ima samo proizvođač/uvoznik/ unosnik koji je prilikom uvoza/unosa/ proizvodnje i platio naknadu. Pravo na povrat ostvaruje se dostavom: • Popunjenog obrasca OV1,

 • Dokaza o izvozu/iznosu (MRN, račun, specifikacije i dr),

 • Preslika prometne dozvole,

 • Datum uvoza/unosa ili proizvodnje vozila,


- Dostava zahtjeva zaprima se od Prosinca 2015.


Fond donosi rješenje – osnova za povrat naknade.


Izvoz/iznos guma


Izvoz/iznos guma proizvedene u RH na koje je plaćena naknada ostvaruje se pravo na povrat uplaćene naknade, a pravo povrata naknade - ima samo proizvođač/uvoznik/ unosnik koji je prilikom uvoza/unosa/ proizvodnje i platio naknadu. Pravo na povrat ostvaruje se dostavom: • Popunjenog obrasca IPG,

 • Dokaza o izvozu/iznosu (MRN, račun, specifikacije i dr.),


- Dostava zahtjeva zaprima se od Prosinca 2015,


Fond donosi rješenje – osnova za povrat naknade.


Izvoz/iznos baterija i akumulatora


Izvoz/iznos baterija i akumulatora na koje je plaćena naknada ostvaruje se pravo na povrat uplaćene naknade,a pravo povrata naknade - ima samo proizvođač/uvoznik/ unosnik koji je prilikom uvoza/unosa/ proizvodnje i platio naknadu. Pravo na povrat ostvaruje se dostavom: • Popunjenog obrasca OBA1,

 • Dokaza o izvozu/iznosu (MRN, račun, specifikacije i dr.),


- Rok za dostavu zahtjeva – 30 dana od datuma izvoza/iznosa,


Fond donosi rješenje – osnova za povrat naknade.


Izvoz/iznos ulja


Izvoz/iznos ulja je plaćena naknada  ostvaruje se pravo na povrat uplaćene naknade (bilo kao izvoz pojedinačnog proizvoda ili ugrađenih u proizvode nakon čije uporabe nastaju otpadna ulja, npr.transformatori), a pravo povrata naknade - ima samo proizvođač/uvoznik/ unosnik koji je prilikom uvoza/unosa/ proizvodnje i platio naknadu. Pravo na povrat ostvaruje se dostavom: • Popunjenog obrasca IISMU,

 • Dokaza o izvozu/iznosu (MRN, račun, specifikacije i dr.),


- Rok za dostavu zahtjeva – 30 dana od datuma izvoza/iznosa,


Fond donosi rješenje – osnova za povrat naknade.


Podsjećamo:


Odredbe Pravilnika o gospodarenju otpadnom ambalažom odnose se na svu ambalažu stavljenu na tržište (primarna - čep, staklenka, etiketa; sekundarna - kartonska kutija; tercijarna - paleta) i na sav ambalažni otpad.


Ambalaža je svaki proizvod, bez obzira na prirodu materijala od kojeg je izrađen, koji se koristi za držanje, zaštitu, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, od proizvođača do potrošača. Ambalaža predstavlja i nepovratne predmete namijenjene za izradu ambalaže koja će se koristiti za spomenute namjene kao i pomoćna sredstva za pakiranje, koja služe za omatanje ili povezivanje robe, pakiranje, nepropusno zatvaranje, pripremu za otpremu i označavanje robe.


Obveznik:


- Proizvođač – (proizvođač i uvoznik/unosnik proizvoda) pravna ili fizička osoba – obrtnik koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno stavlja na tržište na području RH proizvode pakirane u ambalažu


- Mali proizvođač – pravna ili fizička osoba-obrtnik koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno stavlja na tržište na području RH proizvode pakirane u ambalažu u količinama manjim od onih propisanih Pravilnikom:


300 kg ambalaže od stakla;


100 kg ambalaže od papira, kartona i višeslojne (kompozitne) ambalaže s pretežno papir-kartonskom komponentom;


50 kg ambalaže od metala;


50 kg ambalaže od plastike;


50 kg ambalaže od drva;


50 kg ambalaže od ostalih ambalažnih materijala;


Proizvođač koji godišnje stavlja na tržište manje od naprijed navedenih količina ambalažnog materijala smatra se malim proizvođačem i ne podliježe obvezi plaćanja naknada ni obvezi označavanja ambalaže sukladno Pravilniku osim ako stavlja na tržište na području RH pića u ambalaži koja su obuhvaćena sustavom povratne naknade (bez obzira na količinu koju stavlja na tržište) – plaća povratnu naknadu


Obveza plaćanja naknada nastaje:


 -Stavljanje na tržište – uvoz/unos proizvoda na područje RH odnosno prvo omogućavanje dostupnosti na tržištu proizvoda proizvedenih u RH


- Omogućavanje dostupnosti na tržištu –  podrazumijeva svaku isporuku proizvoda za distribuciju, potrošnju ili uporabu na tržištu u RH, uključujući internetsku prodaju i dr. načine omogućavanja dostupnosti putem komunikacije na daljinu, za vlastite potrebe ili u okviru trgovačke djelatnosti, u zamjenu za plaćanje ili besplatno


Pri tome potrebno je voditi Evidencije, dostava podataka i plaćanje naknade o:


- proizvodima pakiranim u ambalažu i ambalaži tih proizvoda, mjestu i državi nabave ili isporuke, količini proizvoda pakiranih u ambalažu stavljenih na tržište na području RH, količini ambalaže proizvoda stavljenih na tržište na području RH, količini izvezenih te količini povučenih s tržišta na području RH proizvoda pakiranih u ambalažu i ambalaži tih proizvoda


- količinama novonabavljene povratne ambalaže i količini povratne ambalaže koju kao svoj proizvodni otpad direktno predao obrađivaču


Dostava podataka


Proizvođač podatke dostavlja Fondu tromjesečno do 10.-og u tekućem mjesecu za prethodno tromjesečje odnosno godišnje do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu putem:


- Obrasca AO10 (Izvješće o vrsti i količini jednokratne ambalaže)


- Obrasca AO3 (Izvješće o vrsti i količini povratne - višekratne) ambalaže stavljene na tržište na području RH)


mali proizvođač – iako nije u obvezi plaćati naknadu gospodarenja u obvezi je dostavljati podatke Fondu na obrascu AO10 najkasnije do 01.ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.
Objavljeno: 13.3.2018.


 • Anketa

  Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
    Često

    Ponekad

    Rijetko

    Nikad


  Rezultati