O nama
 
 

2.6.2015.
NATJEČAJ za dodjelu potpora tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima

Temeljem članka 5. Odluke o dodjeli bespovratnih potpora tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima, te članka 55. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3-13. – pročišćeni tekst) gradonačelnica Grada Koprivnice, dana 21.svibnja 2015. godine, raspisuje NATJEČAJ za dodjelu potpora tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima 1. TRADICIJSKI, ODNOSNO UMJETNIČKI OBRTI Korisnici potpora su vlasnici obrta na području Grada Koprivnice, koji su registrirani za jednu od sljedećih djelatnosti, a koju obavljaju na tradicijski odnosno umjetnički način: bačvar, bakrokotlar, četkar, dimnjačar, kišobranar, kitničar, klobučar, knjigoveža, košarač, izrada predmeta od slame i pruća, kovač, krovopokrivač, krznar, lončar, mlinar, pećar (izrada i slaganje keramičkih peći, kamenoklesar, puhanje stakla, brušenje stakla, kristala, izrada vitraja, lijevanje – odljevi umjetničkih predmeta, puškar – izrada i popravak unikatnog oružja, pismoslikar, postolar (ručna izrada i popravak obuće), remenar, restauriranje i ručna izrada namještaja, staklar, svjećar, medičar, licitar, tesar, tokar, tkanje na tkalačkom stanu, urar (isključivo održavanje i popravci), užar, vlasuljar, izrada suvenira na tradicionalni način, krojač (šivanje po mjeri, popravci odjeće restauriranje (zgrada, namještaja i dr.), graditelj glazbala, zlatovez i čipkarstvo, izrada i restauriranje narodnih nošnji, zlatar – filigranist, ručno kovanje – umjetnička bravarija. Tradicijski i umjetnički obrti jesu obrti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti te koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada. 2. KORISNICI POTPORE Korisnici potpore su obrtnici, hrvatski državljani čije je prebivalište, kao i obavljanje navedenih djelatnosti na tradicijski, odnosno umjetnički način na području Grada Koprivnice. 3. NAMJENA POTPORE Potpore se odobravaju za: Namjena potpora je: . poboljšanje uvjeta rada u radionici/uređenje poslovnog prostora: – građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja – opremanje prostora (uredski i radni namještaj – radni stolovi, stolci, police i ormari) – nabavu strojeva, opreme i alata . nabavu repromaterijala, potrošnog materijala i sitnog inventara · edukaciju/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenih u obrtu u svrhu unapređenja znanja i vještina o tradicijskim/umjetničkim obrtima · ishođenje uvjerenja o statusu tradicijskog /umjetničkog obrta · nastup na gospodarskim manifestacijama u RH ili inozemstvu (zakup i opremanje izložbenog prostora) · 50 % podmirenje godišnjih troškova poslovanja (komunalna naknada, režijski troškovi, zakup poslovnog prostora, porez na tvrtku) · izrada promidžbenog materijala, 4. POSTUPAK DODJELE POTPORE Povjerenstvo će, na temelju dostavljene dokumentacije i vrednovanja prema kriterijima navedenim u Odluci, izraditi prijedlog o korisnicima, iznosu i namjeni potpore. Gradonačelnica, na prijedlog Povjerenstva donosi konačnu odluku o izabranim korisnicima, iznosu i namjeni potpore. Maksimalni iznos potpore po jednom korisniku je 10.000,00 kuna. Ukoliko ukupni iznos zahtjeva za potpore iznosi više od planiranih Proračunom, odobreni iznosi po zahtjevima umanjiti će se svima u jednakom postotku. 5. POTREBNA DOKUMENTACIJA Tražitelj potpore treba dostaviti slijedeću dokumentaciju: · popunjen obrazac „Zahtjeva za dodjelu potpora tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima“, · preslika obrtnice, · preslike računa, · presliku ugovora o naukovanju (ukoliko radionica ima naučnike), · opis proizvoda s fotografijom, · dokaze o referencama (preporuke, nagrade, članci), · uvjerenja o statusu tradicijskog ili umjetničkog obrta (ukoliko ima) ili Izjavu da izrađuje proizvod na tradicijski način korištenjem stare tehnologije, · dokaz da su podmirene sve financijske obveze prema Gradu Koprivnica i porezne obveze prema RH. 6. NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu „Zahtjev za dodjelu potpora tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima u 2015. godini“, može se dobiti u Gradu Koprivnici, soba br. 20, Zrinski trg 1/I, Koprivnica ili na internet stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavlja se u Grad Koprivnicu, Zrinski trg 1/I, Koprivnica, sa naznakom «Tradicijski odnosno umjetnički obrt – za natječaj do 10. lipnja 2015. godine. 7. SREDSTVA Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena dodijeli potpora tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima za 2015. godinu iznose 100.000,00 kuna. KLASA: 311-01/15-01/0005 URBROJ: 2137/01-05/1-15-2 Koprivnica, 21.05.2015. GRADONAČELNICA: Vesna Želježnjak, dipl. oec. ZAHTJEV ZA DODJELU POTPORA TRADICIJSKIM, ODNOSNO UMJETNIČKIM OBRTIMA HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA UDRUŽENJE OBRTNIKA KOPRIVNICA 48000 Koprivnica, Taraščice 19 Tel/Fax;048/222-394;624-206 www.obrtnici-koprivnica.hr uokc@kc.t-com.hr uo.koprivnica@hok.hr


< nazad   ispiši
48000 Koprivnica, Taraščice 19, Tel/fax:048/624-206 tel. 048/222-394
E-mail: uokc@kc.htnet.hr
mb:03010988, žiro račun 2386002-1100504274
© Pikant marketing