• foto
  • foto
sjena
banner banner banner banner banner banner

DRŽAVNE POTPORE ZA DRVOPRERAĐIVAČE


Poštovani drvoprerađivači,javite se na novi Natječaj za potporu


Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u 2017. godini.
Potpore se dodjeljuju za sufinanciranje ulaganja u proizvodnu tehnologiju, primjenu i poboljšanje informacijske i komunikacijske tehnologije i za nastupe na sajmovima i izložbama.
Natječaj je otvoren za prijave do 05. svibnja 2017. godine.
Predmet natječaja: Dodjela potpora male vrijednosti Ministarstva poljoprivrede za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2017. godini.
Prihvatljivi prijavitelji: Prijavu na natječaj mogu podnijeti isključivo mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća no moraju ispunjavati kriterije kao što su:
• ostvarivanje dobiti/dohodak s proizvodnim, a ne uslužnim programom, koji čini glavni ili pretežiti udjel u godišnjem ukupnom prihodu, registrirane djelatnosti
• prema NKD 2007 u područjima:
• 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala i
• 31 proizvodnja namještaja,
• da su u trenutku objave Javnog natječaja registrirana sa sjedištem i vlastitom proizvodnjom u RH,
• da u trenutku objave Javnog natječaja imaju najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme,
• da su pozitivno poslovala u 2016. godini, odnosno koja sukladno zadnjem financijskom izvješću nisu u gubitku,
• da nemaju evidentiran dug po osnovi javnog davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
• da imaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi,
• u slučaju pripadnosti kategoriji „jedan poduzetnik“ i „povezana osoba“, pravo sudjelovanja na Natječaju ima samo jedno poduzeće.


Provedbena mjera 1. – Ulaganje u proizvodnu tehnologiju
Prihvatljivi troškovi ulaganja: novi strojevi, uređaji i oprema, rabljeni strojevi, uređaji i oprema, povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ukoliko iste u pogon stavlja dobavljač i ukoliko su prikazani na istom računu s nabavljenim strojem, opremom i alatom te predstavljaju sastavni dio njegove nabave.
Intenzitet potpore - do maksimalno 50% ukupno prihvatljivog troška.
Iznos potpore po korisniku: od 25.000,00 kuna do 600.000,00 kuna.


Provedbena mjera 2. – Ulaganje u poslovno proizvodni objekt
Prihvatljivi troškovi ulaganja: svi mjerljivi građevinski radovi vezani uz izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg poslovno proizvodnog objekta, osim pripremnih i zemljanih radova te radova na infrastrukturi građevinske čestice.
Intenzitet potpore - do maksimalno 50% ukupno prihvatljivog troška.
Iznos potpore po korisniku: od 25.000,00 kuna do 600.000,00 kuna.


Provedbena mjera 3. – Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa
Prihvatljivi troškovi ulaganja: programi (softver) i programska rješenja namijenjeni isključivo za poboljšanje poslovnih procesa.
Intenzitet potpore: do maksimalno 70% ukupno prihvatljivog troška.
Iznos potpore po korisniku: od 10.000,00 kuna do 200.000,00 kuna.


Provedbena mjera 4. – Ulaganje u razvoj novog proizvoda
Prihvatljivi troškovi ulaganja: vanjske usluge: dizajner/projektant, izrada tehničke dokumentacije, izrada prototipa novog proizvoda i usluga vezanu za izradu kataloga novog proizvoda, troškovi ispitivanja novog proizvoda, troškovi zaštite intelektualnog vlasništva.
Intenzitet potpore: do maksimalno 80% ukupno prihvatljivog troška.
Iznos potpore po korisniku: od 10.000,00 kuna do 150.000,00 kuna.


Provedbena mjera 5. – Sudjelovanje na sajmu i/ili izložbi
Prihvatljivi troškovi ulaganja: najam, uređivanje i vođenje izložbenog prostora, troškovi transporta izložaka, troškovi izrade pisanog/tiskanog promidžbenog materijala direktno vezanog uz nastup na tome sajmu i/ili izložbi.
Intenzitet potpore: Do maksimalno 80% ukupno prihvatljivog troška.
I. potpore po korisniku: od10.000,00 kuna do 250.000,00 kuna.


Način i rok prijave: prijava se predaje isključivo preporučenom poštom, u zatvorenoj omotnici/paketu koja na svojoj poleđini mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, a na adresnoj strani:


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije
Planinska 2a, 10 000 Zagreb
Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja, prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2017. godini
– Ne otvarati prije službenog otvaranja prijava –
Rok za podnošenje prijave na ovaj natječaj je do 05. svibnja 2017. godine.
Više informacija o ovom natječaju možete pronaći na web stranicama Ministarstva poljoprivrede.Objavljeno: 14.4.2017.


sjena
banner banner banner

Anketa

Anketa:
Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
  Često

  Ponekad

  Rijetko

  Nikad

upis