• foto
 • foto
sjena
banner banner banner banner banner banner

Novosti u Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu


U narodnim novinama 41/2018 od 4. svibnja 2018. objavljen je Zakon o prijevozu u cestovnom prometu koji stupa na snagu 14. svibnja 2018


Budući da se zakonodavac (Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture) kroz proces donošenja ovog Zakona nije detaljnije izjašnjavao o načinu primjene ključnih novih odredbi koje donosi Zakon, Hrvatska obrtnička komora će u narednom periodu prikupiti i Ministarstvu dostaviti zahtjeve za tumačenjem navedenih odredbi koje ćemo potom objaviti na našim web stranicama i proslijediti po sustavu.


U nastavku je sažetak novosti u Zakonu o prijevozu u cestovonm prometu, a cijeli Zakon možete preuzeti na našoj web stranici na dnu ove obavijesti ili na web stranici pod sekcijom "Dokumenti".


Pregled najvažnijih novih i izmijenjenih odredbi u Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu


 


„Autotaksi prijevoz“ definiran je kao djelatnost javnog prijevoza putnika koja se obavlja osobnim automobilom kategorije M1, ako se jedan putnik ili povezana skupina putnika ukrcava na jednom ili na više mjesta, a iskrcava na samo jednom drugom mjestu, a takav prijevoz se obavlja temeljem jedne narudžbe i uz jedno plaćanje ukupne naknade za obavljeni prijevoz određene taksimetrom ili elektroničkom aplikacijom iz koje su putniku unaprijed vidljivi maksimalna cijena i planirana ruta putovanja prema unaprijed poznatim uvjetima, pri čemu je narudžba prijevoza realizirana pozivom, elektroničkom aplikacijom ili neposredno kod vozača i koja nema obilježja drugih oblika prijevoza putnika.


 


Stručna osposobljenost za vozača


  1. Vozači državljani država članica i vozači državljani trećih država koji su zaposleni u tvrtkama s poslovnim nastanom u državi članici ili za njih rade i obavljaju cestovni prijevoz javnim cestama u Republici Hrvatskoj, moraju steći početnu kvalifikaciju i redovito se osposobljavati kroz obveznu periodičku izobrazbu, ako upravljaju vozilima za koja je potrebna:


- vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C ili CE ili vozačka dozvola koja se priznaje kao istovrijedna, i - vozačka dozvola kategorije D1, D1E, D ili DE ili vozačka dozvola koja se priznaje kao istovrijedna. 1. Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika i koji obavljaju djelatnost iznajmljivanja vozila s vozačem kao posebni oblik prijevoza u cestovnom prometu, a za koje je potrebna vozačka dozvola B kategorije, moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije.

 2. Vozači koji upravljaju vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola B kategorije, a koji obavljaju javni linijski prijevoz, posebni linijski prijevoz, mikroprijevoz, shuttle prijevoz ili povremeni prijevoz putnika, moraju steći početnu kvalifikaciju i osposobljavati se kroz obveznu periodičku izobrazbu, odnosno prema nastavnom planu i programu za vozače vozila za koja je potrebna vozačka dozvola kategorija D1, D1E, D ili DE ili vozačka dozvola koja se priznaje kao istovrijedna


 


Uvjeti za dobivanje licencije za unutarnji prijevoz


 


Licenciju za unutarnji prijevoz može dobiti fizička osoba-obrtnik ili pravna osoba ako:


  1. ima dobar ugled


  1. ima financijsku sposobnost


  1. ispunjava uvjet stručne osposobljenosti


  1. ispunjava uvjet tehničke sposobnosti na način da je vlasnik najmanje jednog registriranog motornog vozila za pojedine vrste prijevoza za koju vrstu prijevoza traži licenciju, ili ako ima pravo na upotrebu tog vozila na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu ili leasingu, ugovora o podzakupu ili ugovora o najmu


  1. 5. ispunjava uvjet da ne postoji dug za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, što se dokazuje potvrdom ne starijom od 30 dana do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije i


  1. 6. ima poslovni nastan, odnosno sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj.


 


 


Prijevoz putnika


 


Povremeni prijevoz putnika


- Pri obavljanju povremenog prijevoza putnika vozač u vozilu mora imati presliku ugovora o prijevozu, ispravno popunjeni putni list, te dokumente : izvod iz licencije, dokaz kojim se dokazuje radni status vozača kod prijevoznika koji obavlja prijevoz


- U slučaju da je povremeni prijevoz putnika reguliran ugovorom kojim je obuhvaćeno više putovanja, u vozilu prijevoznik, osim ugovora, mora imati i nalog za predmetnu vožnju ili drugi odgovarajući dokument (vaucher, zahtjev za prijevoz, i sl.).


- Povremeni prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu može se obavljati kao kružna vožnja zatvorenih vrata, putovanje punog vozila u polasku i praznog u povratku, putovanje praznog vozila u polasku i punog u povratku te kao prijevoz putnika naizmjeničnim vožnjama, o čemu je potrebno napraviti bilješku u određenu rubriku putnog lista.


- Ministar će pravilnikom propisati obrazac, sadržaj, način popunjavanja i čuvanja putnih listova za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu te način vođenja i rokove čuvanja putnih listova.


 


Obavljanje autotaksi prijevoza putnika


 


- Pravna ili fizička osoba - obrtnik može dobiti dozvolu više jedinica lokalne samouprave ukoliko zadovoljava sve uvjete propisane ovim Zakonom.


- Dozvola iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pravnoj ili fizičkoj osobi - obrtniku koja ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje dozvole.


- Jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb ne može ograničiti broj izdanih dozvola na svom području.


- Jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb može donijeti propis kojim utvrđuje lokacije i opremljenost autotaksi stajališta, način njihovog korištenja kao i visinu naknade za izdavanje dozvola.


- Najviša naknada za izdavanje dozvole ne može biti viša od jedne desetine prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u pravnim osobama u jedinici lokalne samouprave, odnosno Gradu Zagrebu za posljednji mjesec za kojeg su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole.


- Ako podnositelj urednog zahtjeva ispunjava propisane uvjete, nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, izdaje rješenje o dozvoli za obavljanje autotaksi prijevoza te dostavlja podnositelju zahtjeva izvornik dozvole.


- Dozvola se izdaje na razdoblje od pet godina, a najdulje do dana isteka licencije.


 


Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu i cjenik autotaksi usluga 


 


- Ako prijevoznik pruža uslugu autotaksi prijevoza putnika putem taksimetra, za vrijeme obavljanja usluge u vozilu mora biti uključen taksimetar i mora na vidnom mjestu u vozilu imati istaknut cjenik. 


- Cjenik autotaksi prijevoza iz stavka 2. ovoga članka samostalno utvrđuje prijevoznik, a mora sadržavati najmanje cijenu po jednom prijeđenom kilometru. 


- Ako prijevoznik pruža uslugu autotaksi prijevoza putnika putem elektroničke aplikacije iz koje su putniku unaprijed vidljivi maksimalna cijena i planirana ruta putovanja, aplikacija mora biti uključena u vozilu za cijelo vrijeme pružanja usluge.


 


 


 


Obavljanje posebnih oblika prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu


 


- Iznajmljivanje vozila s vozačem kao poseban oblik prijevoza prijevoznik obavlja isključivo na temelju licencije, a vozači moraju zadovoljiti uvjete propisane pravilnikom iz članka 33. stavka 9. Zakona.


 


- Iznajmljivanje vozila s vozačem smije obavljati prijevoznik koji posjeduje važeću licenciju za obavljanje unutarnjeg prijevoza putnika ili licenciju za autotaksi prijevoz ili licenciju za posebne oblike prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu ili licenciju Zajednice za prijevoz putnika.


 


Prijevoz tereta za vlastite potrebe


 


- Prijevoz tereta za vlastite potrebe u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu domaći prijevoznik može obavljati teretnim vozilima najveće dopuštene mase do 12 tona.


- Ako domaći prijevoznik obavlja prijevoz tereta za vlastite potrebe teretnim vozilima najveće dopuštene mase preko 12 tona, može ga obavljati isključivo temeljem licencije iz članka 14. stavka 2. podstavka 1. ili temeljem licencije Zajednice za prijevoz tereta iz članka 28. ovoga Zakona.


 Objavljeno: 8.5.2018.


sjena
 • Zakon o prijevozu
 • ikona
  divider
  banner banner banner

  Anketa

  Anketa:
  Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
    Često

    Ponekad

    Rijetko

    Nikad

  upis