• foto
 • foto
sjena
banner banner banner banner banner banner

POTPORE ZA TRADICIJSKE OBRTE


Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“  


Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) temeljem Programa „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program). Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo. Prijave se zaprimaju isključivo od 2. svibnja 2019. godine, a otvoren je do 16. lipnja 2019. godine.


Davatelj potpore je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. U proračunu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, na proračunskoj aktivnosti A648087 Poticanje konkurentnosti poduzetništva i obrta planirano je ukupno 3.000.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Otvorenog javnog poziva.


Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07). Pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte mogu se svrstati i oni obrti koji se u procesu izrade proizvoda ili pružanja usluga koriste i novijim tehnologijama, koristeći se suvremenijim alatima u nekim fazama izrade kako bi posao bio lakši i brži, ali uz uvjet da se takvim sredstvima-pomagalima ne obezvređuje estetska razina i karakter tradicijskog, odnosno umjetničkog proizvoda ili usluge.


Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, Podnositelji prijave koji obavljaju gospodarsku djelatnost moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.  Na korisnike bespovratnih potpora po ovom Javnom pozivu primjenjivat će se odredbe Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.


Mikro, mala i srednja poduzeća su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Javnom pozivu ukoliko imaju sjedište na području Republike Hrvatske, registrirani su najmanje 2 godine do trenutka podnošenja prijave, zajedno sa svojim povezanim i partnerskim subjektima imaju prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini, imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, imaju podmirene obveze prema zaposlenicima, u skladu su s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1401/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore), imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene, njihovi partnerski subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene, njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije, nad njihovim pojedinačnim vlasnicima i partnerskim i povezanim subjektima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije, podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.


 Osnovna namjena: • ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,

 • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,

 • prilagodba, uređenje i poboljšanje interijera  poslovnog i proizvodnog prostora,

 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,

 • upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,

 • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.


Dodatna namjena za troškove/usluge - maksimalno do 10% ukupnih prihvatljivih troškova (obavezno se veže uz barem jednu osnovnu projektnu aktivnost):  - sufinanciranje troškova: komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te  naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma 


Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.


Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženih aktivnosti i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.  Sredstva se odobravaju u 100%  iznosu prihvatljivih troškova.


Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore u roku od 10 radnih dana od dana primitka potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratne potpore od strane korisnika te solemnizirane bjanko zadužnice.


Cjeloviti tekst Programa i popratna dokumentacija sastavni je dio ovog Otvorenog javnog poziva i objavljena je na mrežnim stranicama Ministarstva. Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže i propisana dokumentacija.  Dokumentacija - https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo


Sredstva se odobravaju korisnicima koji udovoljavaju administrativnim uvjetima i uvjetima prihvatljivosti za dodjelu potpore sukladno ostvarenim bodovima do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava osiguranih za provedbu Programa.


U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ovlašteno je izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava obilaskom korisnika i njegovih poslovnih objekata te  uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena potpora. Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, bit će dužni vratiti dodijeljena sredstva s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom te će ih se uvrstiti na popis korisnika koji nisu namjenski koristili sredstva.


Informacije o statusu raspoloživih sredstava objavit će se na mrežnim stranicama  Ministarstva.


Informacije o statusu Prijave za dodjelu bespovratne potpore raspoložive su putem poveznice: http://poticaji.mingo.hrObjavljeno: 3.5.2019.


sjena
 • Tradicijski obrt-bačvar
 • banner banner banner

  Anketa

  Anketa:
  Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
    Često

    Ponekad

    Rijetko

    Nikad

  upis